Đăng ngày: (26/12/2014 16:47:09)

Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị N-15 để quản lý Nitơ trong nông nghiệp

Kỹ thuật đánh dấu dồng vị là kỹ thuật trực tiếp duy nhất có thể xác định nhanh và chính xác lượng phân bón cây hấp thu có nguồn gốc từ phân bón nhờ vào đồng vị N-15 được đánh dấu vào phân N (đạm).

Đối Tác