Đăng ngày: (17/05/2019 15:33:54)

SEMINAR VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ

Chiều ngày 05/10/2018, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Seminar về chuyên đề “Một số vấn đề liên quan đến tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ” do Cử nhân Nguyễn Hoàng Long, cán bộ phòng An toàn bức xạ và Môi trường trình bày.

      Tham dự buổi Seminar có các cán bộ nghiên cứu cũng như cán bộ quản lý của Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

 

Những nội dung chính của Seminar:

Người trình bày đã giới thiệu sơ lược những quy định của pháp luật về việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Đồng thời, người trình bày cũng điểm qua tình hình việc xây dựng và diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ (ƯPSCBX) tại Trung tâm Hạt nhân Tp. HCM trong những năm qua.

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ (ƯPSCBX) của Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 2015, từ đó đến nay đã có một số thay đổi về quy định pháp luật, yêu cầu về lập kế hoạch ƯPSCBX, và tình hình nhân sự của Trung tâm. Vì vậy, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh cần cập nhật bổ sung để hoàn thiện kế hoạch ƯPSCBX trong tình hình hiện nay.

Qua việc tăng cường trang thiết bị và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hàng năm, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã có một số trang thiết bị cần thiết sử dụng trong ƯPSCBX. Tuy nhiên, số trang thiết bị này chỉ phù hợp với điều kiện tại Trung tâm, sắp tới cần tăng cường thêm một số trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ cho các địa phương lân cận và các doanh nghiệp tại Tp. HCM khi có sự cố bức xạ xảy ra.

Trong các năm qua, tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành diễn tập một số kịch bản nằm trong kế hoạch ƯPSCBX đã ban hành. Tuy nhiên, số kịch bản chưa bao gồm hết các tình huống có thể xảy ra, vì vậy trong thời gian tới, cần thiết phải xây dựng thêm một số kịch bản bổ sung phù hợp với tình hình hiện tại của Trung tâm.

Trong buổi Seminar, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, những câu hỏi đặt ra cũng như tranh luận sôi nổi đã làm rõ thêm nhiều vấn đề từ khâu quản lý, các vấn đề pháp quy theo các văn bản mới cập nhật, cho đến các vấn đề kỹ thuật, đã đóng góp thiết thực cho nội dung báo cáo chuyên đề.

                                                                                                                                                    Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Đối Tác