Đăng ngày: (29/11/2017 14:27:51)

SEMINAR KHOA HỌC: Sử dụng vỏ Vetiver để xử lý ô nhiễm chất phóng xạ trong nước thải khai thác Titan

Ứng dụng thực vật để xử lý môi trường nước bị ô nhiễm kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ, chất phóng xạ… là một công nghệ được nghiên cứu trong những năm gần đây. Nghiên cứu này nhằm bước đầu khảo sát, đánh giá khả năng hấp thụ các chất phóng xạ của cây cỏ Vetiver...

Đối Tác