Đăng ngày: (25/09/2015 17:09:02)

Seminar: Giới thiệu chung về các phương pháp NDT thông dụng

Kiểm tra không phá hủy (NDT) là sử dụng các phương pháp vật lý để kiểm tra phát hiện các khuyết tật bên trong cấu trúc của các vật liệu, các sản phẩm, chi tiết máy... mà không làm tổn hại đến khả năng hoạt động sau này của chúng. CN. Phan Chánh vũ đã tiến hành báo cáo seminar về nội dung này tại Trung tâm Hạt nhân Tp.HCM.

Đối Tác