Đăng ngày: (17/05/2019 09:49:41)

Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Hạt nhân

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật phi hạt nhân khác có liên quan. Nghiên cứu vật lý về sức khỏe (Health Physics), thiết lập các phòng thí nghiệm đánh giá liều bức xạ, chuẩn liều bức xạ; nghiên cứu các hiệu ứng sinh học bức xạ; hỗ trợ xử lý sự cố bức xạ, tư vấn về an toàn bức xạ; Nghiên cứu, phân tích, đánh giá nền phông phóng xạ môi trường, đánh giá hàm lượng phóng xạ trong lương thực thực phẩm, …

Đối Tác