Đăng ngày: (22/05/2015 09:36:19)

Giải thưởng thành tựu

 

Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

nhận Giải thưởng thành tựu

Vừa qua, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận giải thưởng thành tựu do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (tiếng Anh:  Food and Agriculture Organization of the United Nations  -  FAO ) và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (tiếng Anh: International Atomic Energy Agency – IAEA) trao tặng.

“Giải thưởng thành tựu” là phần thưởng vinh dự tôn vinh cho những đóng góp về “An ninh lượng thực và phát triển nông nghiệp bền vững” của tập thể cán bộ Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phụ trách chính lĩnh vực này là Phòng Công nghệ Sinh học của Trung tâm.

Nguồn:  Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

Đối Tác