Dịch vụ Sinh học Bức xạ

  • Các dịch vụ Sinh học Bức xạ
    Sau 25 năm thành lập và phát triển cùng với sự phát triển của Trung tâm, Phòng CNSH đã có nhiều hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng hết sức đặc thù và rất tích cực với nhiều đóng góp cho Trung tâm nói riêng và cho như cho ngành nói chung. Tập thể các cán bộ nghiên cứu Phòng CNSH đã thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu khoa học, liên kết hợp tác, tư vấn với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho các đơn vị nghiên cứu trong nước, v.v. với các hướng ứng dụng cụ thể như sau: Xem chi tiết
  • Dịch vụ phân tích và hỗ trợ tư vấn về N-15
    Cung cấp dịch vụ phân tích N-15 trong các mẫu nước, cây trồng, phân tích protein, nitơ, phenol,... Hợp tác hoặc tư vấn về N-15 trong nông nghiệp. Xem chi tiết
Đối Tác