Trang Chủ > Đề tài cấp Bộ > Nghiên Cứu Khoa Học

Đề tài cấp Bộ

  • ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐÁNH DẤU ĐỒNG VỊ 15N NHẰM NGHIÊN CỨU DI CHUYỂN ĐẠM TRONG VƯỜN CÂY CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN
    Mục tiêu của đề tài là ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị 15N để: Xác định được hiệu quả sử dụng phân đạm ở một số mô hình canh tác cây cao su. Tối ưu hóa hệ chuyển hóa đạm (bao gồm đạm sinh học) trong các mô hình canh tác cao su. Xem chi tiết
  • Nghiên cứu động học nước ngầm bằng kỹ thuật thủy văn đồng vị phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước khu vực đồng bằng Nam Bộ
    Là một vùng kinh tế xã hội quan trọng bậc nhất của cả nước, việc đánh giá ngày càng đầy đủ về tài nguyên nước ngầm là hết sức quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển khu vực và đất nước. Để đánh giá được trữ lượng nước ngầm khu vực với độ tin cậy cao hơn, cần phải có thêm những cơ sở khoa học trong đó số liệu về tuổi của nước ngầm là không thể thiếu. Kết quả nghiên cứu thu được về phân bố tuổi của nước ngầm, hướng và tốc độ vận động của nước trong các tầng chứa nước hiện hữu; Cơ sở khoa học về nguồn gốc thành tạo nước ngầm khu vực đồng bằng Nam bộ, về khả năng được bổ cấp của một số tầng nước ngầm có ý nghĩa kinh tế cũng như về miền bổ cấp, miền thoát của các tầng nước ngầm này là những thông tin khoa học hết sức có ý nghĩa đối với các cơ quan hữu quan để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nguồn tài nguyên nước ngầm và môi trường nước góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước tại khu vực. Các cơ quan hữu quan thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là các cơ quan trực tiếp sử dụng kết Xem chi tiết
Đối Tác