Đăng ngày: (09/01/2015 10:55:46)

Các dịch vụ Sinh học Bức xạ

Sau 25 năm thành lập và phát triển cùng với sự phát triển của Trung tâm, Phòng CNSH đã có nhiều hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng hết sức đặc thù và rất tích cực với nhiều đóng góp cho Trung tâm nói riêng và cho như cho ngành nói chung. Tập thể các cán bộ nghiên cứu Phòng CNSH đã thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu khoa học, liên kết hợp tác, tư vấn với các đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho các đơn vị nghiên cứu trong nước, v.v. với các hướng ứng dụng cụ thể như sau:
  1.  Phân tích hàm lương Nitơ và đồng vị Nitơ-15,
  2. Chế tạo và cung cấp các chế phẩm phân bón tăng trưởng và kích kháng bệnh oligosaccharide như oligoalginate, oligopectin, oligoβ-glucan để sản xuất rau an toàn chất lượng cao,
  3. Chế tạo và cung cấp chế phẩm tăng trưởng và kích kháng bệnh oligoβ-glucan ứng dụng trong chăn nuôi để sản xuất thịt sạch chất lượng cao,
  4. Chuyển giao công nghệ sản xuất cây giống các loại hoa cao cấp bằng phương pháp nuôi cấy in  vitro
  5. Chuyển giao công nghệ chế phẩm phân bón tăng trưởng và kích kháng bệnh oligosaccharide bằng phương pháp chiếu xạ,
  6. Chuyển giao công nghệ chế phẩm tăng trưởng và kích kháng bệnh oligoβ-glucan bằng phương pháp chiếu xạ ứng dụng trong chăn nuôi để sản xuất thịt sạch chất lượng cao.
Đối Tác