Đăng ngày: (22/01/2015 11:09:41)

Các bài báo năm 2014 của cán bộ Trung tâm

Trung tâm đã tham gia đăng tải được nhiều công trình khoa học công bố nước ngoài và trong nước (so với số lượng cán bộ khoa học của Trung tâm) – Đây là thành quả đáng trân trọng của Trung tâm trong năm 2014 này. Cụ thể Năm 2014, Trung tâm đã đăng tải được 06 công trình khoa học ở các tạp chí/hội nghị quốc tế, một số công trình ở các tạp chí trong nước.

Các công trình của cán bộ khoa học trong đợn vị đã công bố trên tạp chí quốc tế trong năm 2014:

Công trình 1:

Công trình 2:

 • Tên công trình:  Radiation degradation of (1 → 3)-β-d-glucan from yeast with a potential application as a plant growth promoter
 • Tên tác giả: Le Quang LuanNguyen Huynh Phuong Uyen
 • Tên tạp chí: International Journal of Biological Macromolecule Vol. 69, Tháng 08 năm 2014
 • Địachỉ Website:http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-biological-macromolecules ISSN 0141-8130, Impact factor 3.23.
 • Xuất xứ công trình: Đề tài độc lập cấp nhà nước: Nghiên cứu áp dụng bức xạ để chế tạo  oligo-β-glucan từ bã thải men bia và chế tạo vàng, bạc nano. Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Quang Luân. Thời gian thực hiện: 2011-2014. Nơi thực hiện: Trung tâm Hạt nhân TP. HCM

Công Trình 3:

 • Tên công trình: Biodistribution of gold nanoparticles synthesized by γ-irradiation after intravenous administration in mice
 • Tên tác giả:  Quang Luan Le, Thi Phuong Linh Do, Huynh Phuong Uyen Nguyen, Van Phu Dang, Quoc Hien Nguyen 
 • Tên tạp chí: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 5, No. 2, Tháng 07 năm 2014.
 • Địa chỉ Website: http://iopscience.iop.org/2043-6262, 2043-6262

- Xuất xứ công trình: Đề tài độc lập cấp nhà nước: Nghiên cứu áp dụng bức xạ để chế tạo  oligo-β-glucan từ bã thải men bia và chế tạo vàng, bạc nano. Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Quang Luân. Thời gian thực hiện: 2011-2014. Nơi thực hiện: Trung tâm Hạt nhân TP. HCM.

Công trình 4:

- Tên công trình: Physical properties, structure, and shape of radioactive Cs from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident derived from soil, bamboo and shiitake mushroom measurements.

Công trình 5:

Công trình 6:

 • Tên công trình:  Bactericidal activity and silver release of porous ceramic candle filter prepared by sintering silica with silver nanoparticles/zeolite for water disinfection
 • Tên tác giả:  Thuy Ai Trinh Nguyen, Van Phu Dang, Ngoc Duy Nguyen, Anh Quoc Le, Duc Thanh Nguyen, Quoc Hien Nguyen
 • Tên tạp chí:  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 5 (2014) 035001
 • Địa chỉ Website: http://iopscience.iop.org/2043-6262/5/3/035001,ISSN2043-6262, 4.4
 • Xuất xứ công trình: Đề tài  Hỗ trợ một phần từ Đề tài Nghị định thư Việt Nam-Hungary Theo Hợp đồng số 20/2011-HD-ND

Công trình 7:

 • Tên công trình:  Study on antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by gamma irradiation method using different stabilizers
 • Tên tác giả:  Dang Van Phu, Le Anh Quoc, Nguyen Ngoc Duy, Nguyen Thi Kim Lan, Bui Duy Du, Le Quang Luan
 • Tên tạp chí: Nanoscale Research Letters, 9: 162-166, 2014.
 • Địa chỉ Website: http://www.nanoscalereslett.com/content/9/1/162
 • Xuất xứ công trình: Đề tài độc lập cấp nhà nước: Nghiên cứu áp dụng bức xạ để chế tạo  oligo-β-glucan từ bã thải men bia và chế tạo vàng, bạc nano. Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ nhiệm: Lê Quang Luân. Thời gian thực hiện: 2011-2014. Nơi thực hiện: Trung tâm Hạt nhân TP. HCM.

Danh mục các bài báo đăng trên proceeding của hội nghị quốc tế:

1. Luu Anh Tuyen, Le Chi Cuong, Zsolt Kajcsos, Tran Quoc Dung, Do Duy Khiem, Phan Trong Phuc, “Study on crystallization of silicalite using positron lifetime and x-ray diffraction spectroscopies”  Proceedings of International conference  on Green technology and sustainable development -2014, Vol. 1,  pp. 75-80.

2. Luu Anh Tuyen, Le Chi Cuong, Tran Quoc Dung, Pham Thi Hue, Do Duy Khiem, Phan Trong Phuc, La Ly Nguyen, Nguyen Thi Ngoc Hue, “Positron annihilation characteristics on zeolites under different synthesis conditions” Proceedings of International conference  on Green technology and sustainable development -2014, Vol. 1,  pp. 86-91. 

3.Le Chi Cuong, Luu Anh Tuyen, Phan Trong Phuc and Nguyen Trong Thanh, “Determination of thickness of coating deposition thin films using nondestructive techniques” Proceedings of International conference  on Green technology and sustainable development -2014, Vol. 1,  pp. 92-97.

4. Le Chi Cuong, Dang Thien Ngon, Luu Anh Tuyen and Phan Trong Phuc, “Determination of contacting fatigue of p43 steel for railway using x-ray diffraction” Proceedings of International conference  on Green technology and sustainable development -2014, Vol. 1,  pp. 120-124.

Danh mục các bào báo trong nước

1.     Lê Quang Luân, Nguyễn Huỳnh Phương Uyên, Trương Phức Thiên Hoàng, Nghiên cứu ứng dụng β-glucan chiếu xạ làm chất tăng trưởng trong chăn nuôi. Tạp chí KH&CN Việt Nam, 21, 57-60, 2014.

2.     Lê Quang Luân, Nguyễn Huỳnh Phương Uyên, Phan Hồ Giang, Nghiên cứu hiệu ứng kháng nấmphytophthora capsici gây bệnh chết nhanh ở cây hồ tiêu của chế phẩm nano bạc-chitosan chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ. Tạp chí Sinh học, 36 (1Se): 152-157, 2014.

Danh mục các báo cáo tại Hội nghị khoa học công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 3:

1. Lưu Anh Tuyên, Phạm Thị Huệ, Đỗ Duy Khiêm, Phan Trọng Phúc, La Lý Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Huệ “Studying crystallization and structure of synthetic zeolites using positron annihilation” Hội nghị Khoa học Công nghệ Hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng Nguyên tử lần thứ 3, Hà Nội.

2. Do Duy Khiem, Luu Anh Tuyen, Le Chi Cuong, Tran Quoc Dung, Phan Trong Phuc (2014), “Study on crystallization of silicalite using positron lifetime and X-ray diffraction spectroscopies”, Hội nghị Khoa học Công nghệ Hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng Nguyên tử lần thứ 3, Hà Nội.

3.Phan Trọng Phúc, La Lý Nguyên, Nguyễn Trọng Thanh, Lưu Anh Tuyên, Phạm Thị Huệ, “ Xác định bề dày lớp mạ kim loại bằng phương pháp nhiễu xạ tia X” Hội nghị Khoa học Công nghệ Hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng Nguyên tử lần thứ 3, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Đỗ Duy Khiêm, Lưu Anh Tuyên, Phan Trọng Phúc, Phạm Thị Huệ, Huỳnh Đình Chương, “Xác định niên đại tháp CT2A tại khu di tích Cát Tiên bằng phương pháp nhiệt phát quang”  Hội nghị Khoa học Công nghệ Hạt nhân cán bộ trẻ ngành Năng lượng Nguyên tử lần thứ 3, Hà Nội.

5. Phạm Thị Huệ, Lưu Anh Tuyên, Phan Trọng Phúc, Đỗ Duy Khiêm, La Lý Nguyên, “ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện tổng hợp tới quá trình tinh thể hóa và kích thước tinh thể zeolite bằng phương pháp nhiễu xạ tia X và phổ hủy positron” Hội nghị khoa học công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 3, Hà Nội.

6.  Nguyễn Văn Phức, Nguyễn Kiên Chính, Huỳnh Long, Trần Thị Bích Liên, “SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐÁNH DẤU XÁC ĐỊNH BỔ CẬP NƯỚC NGẦM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hội nghị khoa học công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 3, Hà Nội.

Bài báo quốc tế & trong nước
Đối Tác