Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Sĩ quan an toàn bức xạ trong lĩnh vực dầu khí”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM), thông qua dự án Technical Cooperation (IAEA-TC-Project), Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp với chuyên gia IAEA tổ chức khóa đào tạo “Sỹ quan an toàn bức xạ trong lĩnh vực dầu khí - Radiation Safety Officer (RSO)/Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) in Oil and Gas” do TS. Sheldon Landsberger, Trường Đại học Texas ở Austin (Hoa Kỳ), cố vấn cho Công ty dầu khí Enviroklean Product and Development ở Texas (Hoa Kỳ), giảng dạy từ ngày 31/07/2019 đến ngày 05/08/2019.

 

Đối Tác